Tổng số truy cập: 286362
Hôm nayHôm nay18
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 31/QĐ-TTKT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của

các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Kỹ thuật

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 
   

 

 

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

          Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chuyển Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sang trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

         Căn cứ Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 3392/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung nhiệm vụ đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-SKHCN ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

        Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp - Chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 29/QĐ-TTKT ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 3. Trưởng phòng Tổng hợp - Chứng nhận, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                                          

- Như điều 3;                                                    

- Sở KH &CN (để b/c);

- Lưu: VT,THCN.

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký) 

 

 

Phạm Văn Thọ

 

Phổ biến chính sách kết nối hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ, ứng dụng và đổi mới công nghệPhổ biến chính sách kết nối hỗ trợ …

Ngày 25/8/2022, tại Lạng Sơn, Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh Lạng Sơn...

Sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật: Thể hiện tầm nhìn, chiến lược của Việt Nam trong sân chơi quốc tếSửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩ…

Đây là phát biểu của Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định tại Hội thảo khoa học trao đổi, thảo...

KIỂM TRA TÌNH HÌNH ÁP DỤNG, DUY TRÌ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001: 2015 TẠI UBND HUYỆN HÒA VANG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGKIỂM TRA TÌNH HÌNH ÁP DỤNG, DUY TRÌ…

  Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ,...

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIIIĐảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ…

Ngày 05.8.2022, Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị...

 ISO 9001: 2015 và hơn nữa của tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 và hơn nữa của tiêu…

Sau 28 năm phát triển của tiêu chuẩn ISO 9001 kể từ lần ban hành đầu tiên vào năm 1987...

ISO 9001:2015 - Cập nhật những thay đổi của bản dự thảoISO 9001:2015 - Cập nhật những thay…

Theo lộ trình, vào năm 2015 phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 chính thức được áp dụng....

Giải đáp vướng mắc thông tư 22 quản lý chất lượng Vàng Giải đáp vướng mắc thông tư 22 quản…

Nhằm phổ biến toàn bộ thông tư về quản lý chất lượng vàng, 9h30 sáng nay (30/5) Tổng cục Tiêu...

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG NHẬN 2013 tại TP Đà NẵngHỘI NGHỊ TẬP HUẤN VÀ TỔNG KẾT CÔNG …

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VÀ TỔNG KẾT CÔNG TÁC CÔNG NHẬN 2013 tại TP Đà Nẵng Nhân dịp Văn phòng...

Thông tư Quy định về quản lý đo lư…

Số hiệu  22/2013/TT-BKHCN Cơ quan ban hành:  Bộ KH&CN Loại văn bản Thông tư Người ký: Thứ trưởng Trần Việt Thanh Ngày ban hành: 26/09/2013 Thời gian bắt đầu hiệu...

Thông tư Quy định về đo lường đối …

Số hiệu  23/2013/TT-BKHCN Cơ quan ban hành:  Bộ KH&CN Loại văn bản Thông tư Người ký: Thứ trưởng Trần Việt Thanh Ngày ban hành: 26/09/2013 Thời gian bắt đầu hiệu...

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 • Hình 1
 • Hình 2
 • logo1
 • logo2
 • logo3
 • logo4
 • logo5
 • logo6
 • logo7
 • logo8
 • logo9
 • logo10