Tổng số truy cập: 266851
Hôm nayHôm nay6
QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 31/QĐ-TTKT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của

các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Kỹ thuật

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 
   

 

 

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

          Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chuyển Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sang trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

         Căn cứ Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 3392/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung nhiệm vụ đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-SKHCN ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

        Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp - Chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 29/QĐ-TTKT ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 3. Trưởng phòng Tổng hợp - Chứng nhận, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                                          

- Như điều 3;                                                    

- Sở KH &CN (để b/c);

- Lưu: VT,THCN.

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký) 

 

 

Phạm Văn Thọ

 

 • Hình 1
 • Hình 2
 • logo1
 • logo2
 • logo3
 • logo4
 • logo5
 • logo6
 • logo7
 • logo8
 • logo9
 • logo10