Tổng số truy cập: 269962
Hôm nayHôm nay30

Tin mới

Tuyển dụng năm 2021

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:87/TB-SKHCN                                                        Đà Nẵng, ngày 21 tháng 9 năm 2021


THÔNG BÁO
Xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp
thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

        Thực hiện Quyết định số 369/QĐ-SNV ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện

Theo Kế hoạch số 40/KH-SKHCN ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ (được phê duyệt kèm theo Quyết định số 369/QĐ-SNV ngày 20 tháng 9 năm 2020 của Sở Nội vụ) đăng trên Trang Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn/.

2. Số lƣợng cần tuyển

10 người (Bảng Thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng tại Phụ lục II, III kèm theo).

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng a) Hình thức: Xét tuyển

b) Nội dung

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn thí sinh để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh cần tuyển.

Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100.

Thời gian phỏng vấn 30 phút/người.

Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng

a) Thời gian: Dự kiến từ ngày 20/10/2021 đến 20/11/2021.

b) Địa điểm: Tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

5. Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

6. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Từ ngày 21/9/2021 – 20/10/2021 (mẫu phiếu đăng ký dự tuyển tại Phụ lục I kèm theo).

7. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, điện thoại: 0236.3822860, địa chỉ: 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3674984, địa chỉ: đường Cẩm Bắc 7, khu dân cư Đông Phước, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Sau khi hết thời hạn nộp phiếu đăng ký dự tuyển, các đơn vị tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển nộp về Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 22 Trung tâm Hành chính thành phố để tổ chức kiểm tra và tổ chức các thủ tục liên quan.

Thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức đề nghị truy cập Trang Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn/ hoặc liên hệ Văn phòng Sở, tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng (điện thoại: 0236.3830214).

Trên đây là Thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2021./.

Nơi nhận:                                                              GIÁM ĐỐC
- Website của Sở;

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;                             (đã ký)

- Sở Nội vụ (để b/c);                                            Lê Đức Viên

- Lưu: VT, VP(Dung).

THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỔI TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

Ngày 15/09/2015 Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Các tổ chức được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 có 3 năm kể từ ngày tiêu chuẩn mới được ban hành để chuyển đổi sang tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Cho nên giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sẽ hết hiệu lực sau ngày 15/09/2018.

Thông tin cần biết về việc áp dụng tiêu chuẩn mới.

a)   Đối với các tổ chức đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trước ngày 15/09/2015:

- Giấy chứng nhận vẫn còn nguyên giá trị hiệu lực cho tới hết thời hạn ghi trên giấy chứng nhận.

b)   Đối với các tổ chức được chứng nhận trong khoảng thời gian chuyển đổi (từ 15/09/2015 đến hết 14/09/2018):

- Các tổ chức có thể lựa chọn chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 hoặc ISO 9001:2015. 

c)   Đối với các tổ chức được chứng nhận sau ngày 14/09/2018:

- Hoạt động đánh giá chứng nhận sau thời điểm này đều phải theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

 

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức ...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 31/QĐ-TTKT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của

các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Kỹ thuật

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 
   

 

 

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

          Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chuyển Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sang trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

         Căn cứ Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 3392/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung nhiệm vụ đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-SKHCN ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

        Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp - Chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 29/QĐ-TTKT ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 3. Trưởng phòng Tổng hợp - Chứng nhận, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                                          

- Như điều 3;                                                    

- Sở KH &CN (để b/c);

- Lưu: VT,THCN.

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký) 

 

 

Phạm Văn Thọ

 

Khai trương tuyến xe buýt xã hội hoá đầu ...

   Sáng 01/10, Sở GTVT Đà Nẵng đã tổ chức khai trương tuyến xe buýt Thọ Quang - Đại Chánh vào sáng 1/11. Đây là tuyến xe buýt đầu tiên theo Đề án xã hội hoá vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của TP Đà Nẵng.

Đọc thêm >>

Quyết định công bố công khai số liệu quyết ...

Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách và hoạt động divhj vụ năm 2017. Tải file tại đây!

Nga - Việt tăng cường hợp tác chiến lược ...

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, Việt Nam là một đối tác tin cậy và lâu năm của Nga tại khu vực và Moscow sẽ mở rộng cung cấp các sản phẩm quân sự cho Việt Nam.  

chutichnuoc-putin-4474-1384266394.jpg
 

Tổng thống Putin tới Hà Nội hôm nay trong chuyến thăm thứ ba tới Việt Nam kể từ năm 2001. Sau lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch, ông đã hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Hai nhà lãnh đạo cùng ra Tuyên bố chung sau hội đàm, và có buổi họp báo chung.

"Tôi một lần nữa khẳng định, ý chí chính trị và quyết tâm của các nhà lãnh đạo Việt Nam, trước sau như một, coi Liên bang Nga là đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại và sẽ nỗ lực tối đa để phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với liên bang Nga", Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tuyên bố tại buổi họp báo.

"Việt Nam là một trong những nước đang phát triển năng động nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đó là một nước đối tác tin cậy và lâu năm của chúng tôi tại khu vực", ông Putin đáp lời.

Tổng thống Putin cho biết, hai lãnh đạo thảo luận cụ thể phương hướng phát triển mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam, trong đó có lĩnh vực quốc phòng quân sự. "Chúng tôi chủ trương sẽ mở rộng việc cung cấp sản phẩm quân sự cho Việt Nam", ông nói.

Tại Phủ Chủ tịch, hai nhà lãnh đạo cũng chứng kiến các lễ ký kết hiệp định, văn bản ghi nhớ, chương trình hợp tác giữa các bộ và công ty hai nước. Trong số đó có Hiệp định về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. "Hiệp định ghi rõ về việc tiếp tục hợp tác trong giáo dục, đào tạo sĩ quan cho quân đội Việt Nam tại các trường đại học của Nga", Tổng thống Putin cho hay. 

Ngoài quốc phòng, phía Nga cũng quan tâm nhiều đến phát triển hợp tác về thương mại, năng lượng. Năm 2012, kim ngạch trao đổi  hàng hóa giữa hai nước đạt 3,6 tỷ USD, tăng gần 20%. Ông Putin cho biết công ty liên doanh Vietsovpetro đã khai thác được 206 triệu tấn dầu thô tại thềm lục địa Việt Nam. Trong khi đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các đối tác Nga cũng đang thực hiện các dự án khai thác dầu khí tại lãnh thổ Nga. 

Công ty Gazpromviet và PetroVietnam hôm nay ký kết về việc tham gia nâng cấp và mở rộng công suất nhà máy lọc dầu Dung Quất. Gazpromviet sẽ tham gia đầu tư và phân phối các sản phẩm chế biến của nhà máy.

Bên cạnh đó, hai nước cũng chú trọng triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận I, với tiêu chí sử dụng công nghệ hiện đại nhất, bảo đảm an toàn, hiệu quả và chất lượng cao nhất.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ ba của ông Putin. Việt Nam là nước thứ hai ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương (sau Trung Quốc) mà ông đến thăm trong nhiệm kỳ mới.

Một ngày trước chuyến thăm, ông Putin có bài viết đăng trên các báo của Việt Nam, trong đó nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vững vàng vượt qua nhiều thử thách giữa hai nước. Đó là "quan hệ tôn trọng lẫn nhau, là truyền thống tin cậy và giúp đỡ lẫn nhau, là biết trân trọng sự giúp đỡ vô tư không hề vụ lợi của các đối tác không khi nào phản bội", Tổng thống Nga viết.

Tối nay, sau khi tham dự lễ khai mạc Những ngày văn hóa Nga tại Việt Nam ở Nhà hát lớn Hà Nội, Tổng thống Putin đã kết thúc chuyến thăm Việt Nam.

Nguồn: http://vnexpress.net

 • Hình 1
 • Hình 2
 • logo1
 • logo2
 • logo3
 • logo4
 • logo5
 • logo6
 • logo7
 • logo8
 • logo9
 • logo10