Tổng số truy cập: 324570
Hôm nayHôm nay7
ISO 9001:2015 - Cập nhật những thay đổi của bản dự thảo

Theo lộ trình, vào năm 2015 phiên bản mới của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 chính thức được áp dụng. Hiện nay "Bản dự thảo" tiêu chuẩn ISO 9001:2015 đã được công bố. Tuy nhiên "dự thảo" có nghĩa tài liệu vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu của các tổ chức/ cơ quan hữu quan khác nhau và có thể vẫn còn những thay đổi cuối cùng
Gần như chắc chắn rằng sẽ không có thay đổi lớn giữa các phiên bản phát hành chính thức vào năm 2015 và dự Bản thảo này. Sẽ có bao nhiêu thay đổi từ tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 CD? Điều này sẽ phụ thuộc vào việc tiếp nhận và phản ứng đối với dự thảo hiện nay.Dưới đây là các thay đổi chính:

1, Cấu trúc tiêu chuẩn: 8 điều khoản ISO 9001: 2008, thay thế bằng 10 điều khoản ISO 9001: 2015.
- Điều 1: Phạm vi: Không thay đổi
- Điều 2: Tiêu chuẩn viện dẫn: Không thay đổi
- Điều 3: Thuật ngữ và định nghĩa: Không thay đổi
- Điều 4: Bối cảnh của tổ chức
- Điều 5: Sự lãnh đạo
- Điều 6: Hoạch định
- Điều 7: Hỗ trợ
- Điều 8: Vận hành
- Điều 9: Đánh giá hoạt động
- Điều 10: Cải tiến

Việc ban hành tiêu chuẩn được dự kiến vào Quý 4 năm 2015, Như đã xác định ở trên, tiêu chuẩn này vẫn đang trong giai đoạn sửa đổi. Tại thời điểm này, Quý doanh nghiệp chưa cần thay đổi ngay HTQLCL của mình.

 

 

 

 

 • Hình 1
 • Hình 2
 • logo1
 • logo2
 • logo3
 • logo4
 • logo5
 • logo6
 • logo7
 • logo8
 • logo9
 • logo10