Tổng số truy cập: 301681
Hôm nayHôm nay62

Tin mới

Quy chế làm việc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu ...

Quy chế làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng theo Quyết đinh số: 32/QĐ/TTKT ngày 23/11/2021. Xem chi tết tại đây

Xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp ...

 

 

 

 

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 103 /TB-SKHCN

                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 8 năm 2022

 

 

 

 

THÔNG BÁO

Xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp

thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 (đợt 2)

 

Thực hiện Quyết định số 370/QĐ-SNV ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2022 (đợt 2), Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức như sau:

 

1. Tiêu chuẩn, điều kiện

Theo Kế hoạch số 55/KH-SKHCN ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ (được phê duyệt kèm theo Quyết định số 370/QĐ-SNV ngày 26 tháng 8 năm 2022 của Sở Nội vụ) đăng trên Trang Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn/.

 

2. Số lượng cần tuyển

06 người (Bảng Thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng tại Phụ lục II, III kèm theo).

 

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng

a) Hình thức: Xét tuyển

b) Nội dung

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn thí sinh để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh cần tuyển.

Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100.

Thời gian phỏng vấn 30 phút/người.

Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

 

4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng

a) Thời gian: Dự kiến từ ngày 15/10/2022 đến 30/10/2022.

b) Địa điểm: Tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

 

5. Lệ phí:

Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

 

6. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Từ ngày 05/9/2022 – 05/10/2022 (mẫu phiếu đăng ký dự tuyển tại Phụ lục I kèm theo).

 

7. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

a)  Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng: địa chỉ: 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0236.3891095.

b) Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng: địa chỉ: 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0236.3822860.

c)  Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng: địa chỉ: đường Cẩm Bắc 7, khu dân cư Đông Phước, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0236.3674984.

d) Trung tâm Công nghệ sinh học Đà Nẵng: địa chỉ: Tổ 25 phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng; điện thoại: 0236.3551876.

Sau khi hết thời hạn nộp phiếu đăng ký dự tuyển, các đơn vị tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển nộp về Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 22 Trung tâm Hành chính thành phố để tổ chức kiểm tra và tổ chức các thủ tục liên quan.

Thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức đề nghị truy cập Trang Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn/ hoặc liên hệ Văn phòng Sở, tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng (điện thoại: 0236.3830214).

Trên đây là Thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2022 (đợt 2)./.

 

Nơi nhận:

- Website của Sở;

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;

- Sở Nội vụ (để b/c);

- Lưu: VT, VP(Dung).

GIÁM ĐỐC

 

 

 (Đã ký) 

Lê Đức Viên

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân ...

Quyết định Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách và hoạt động dịch vụ 2022 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Chi tiết tại đây

Tuyển dụng năm 2021

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Số:87/TB-SKHCN                                                        Đà Nẵng, ngày 21 tháng 9 năm 2021


THÔNG BÁO
Xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp
thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021

        Thực hiện Quyết định số 369/QĐ-SNV ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng thông báo kế hoạch xét tuyển viên chức như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện

Theo Kế hoạch số 40/KH-SKHCN ngày 08 tháng 9 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ (được phê duyệt kèm theo Quyết định số 369/QĐ-SNV ngày 20 tháng 9 năm 2020 của Sở Nội vụ) đăng trên Trang Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn/.

2. Số lƣợng cần tuyển

10 người (Bảng Thống kê nhu cầu và mô tả vị trí tuyển dụng tại Phụ lục II, III kèm theo).

3. Hình thức, nội dung tuyển dụng a) Hình thức: Xét tuyển

b) Nội dung

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Phỏng vấn thí sinh để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm và chức danh cần tuyển.

Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100.

Thời gian phỏng vấn 30 phút/người.

Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức tuyển dụng

a) Thời gian: Dự kiến từ ngày 20/10/2021 đến 20/11/2021.

b) Địa điểm: Tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

5. Lệ phí: Theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

6. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

Từ ngày 21/9/2021 – 20/10/2021 (mẫu phiếu đăng ký dự tuyển tại Phụ lục I kèm theo).

7. Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, điện thoại: 0236.3822860, địa chỉ: 49 Thế Lữ, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng, điện thoại: 0236.3674984, địa chỉ: đường Cẩm Bắc 7, khu dân cư Đông Phước, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Sau khi hết thời hạn nộp phiếu đăng ký dự tuyển, các đơn vị tổng hợp phiếu đăng ký dự tuyển nộp về Sở Khoa học và Công nghệ, tầng 22 Trung tâm Hành chính thành phố để tổ chức kiểm tra và tổ chức các thủ tục liên quan.

Thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức đề nghị truy cập Trang Thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tại địa chỉ http://www.dost.danang.gov.vn/ hoặc liên hệ Văn phòng Sở, tầng 22, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng (điện thoại: 0236.3830214).

Trên đây là Thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng năm 2021./.

Nơi nhận:                                                              GIÁM ĐỐC
- Website của Sở;

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;                             (đã ký)

- Sở Nội vụ (để b/c);                                            Lê Đức Viên

- Lưu: VT, VP(Dung).

Quy chế làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật ...

Quy chế làm việc tại Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Chất lượng theo Quyết đinh số: 32/QĐ/TTKT ngày 23/11/2021. Xem chi tết tại đây

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức ...

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Số: 31/QĐ-TTKT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 11 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của

các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Kỹ thuật

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

 
   

 

 

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

          Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc chuyển Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sang trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

         Căn cứ Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 3392/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc bổ sung nhiệm vụ đối với Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 344/QĐ-SKHCN ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quy định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, các đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

        Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp - Chứng nhận.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 29/QĐ-TTKT ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Điều 3. Trưởng phòng Tổng hợp - Chứng nhận, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Trung tâm căn cứ Quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:                                                                          

- Như điều 3;                                                    

- Sở KH &CN (để b/c);

- Lưu: VT,THCN.

GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký) 

 

 

Phạm Văn Thọ

 

 • Hình 1
 • Hình 2
 • logo1
 • logo2
 • logo3
 • logo4
 • logo5
 • logo6
 • logo7
 • logo8
 • logo9
 • logo10