Tổng số truy cập: 324570
Hôm nayHôm nay7
ISO 9001: 2015 và hơn nữa của tiêu chuẩn quản lý chất lượng


Sau 28 năm phát triển của tiêu chuẩn ISO 9001 kể từ lần ban hành đầu tiên vào năm 1987 cho đến lần ban hành 5 của ISO 9001:2015, có thể không ngoa rằng tiêu chuẩn quản lý chất lượng là đầu vào của hầu hết các tổ chức và đã gặt hái được thành công lớn nhất trong các tiêu chuẩn quản lý tại 180 quốc gia với hơn 1129646 chứng chỉ trên toàn cầu theo Survey ISO 2013.



Nhìn về tương lai

Xuất bản lần đầu vào năm 1987, ISO 9001 đã liên tục được nổi tiếng nhất của các tiêu chuẩn ISO. Bây giờ, xây dựng cho tương lai trên 25 năm thành công tiếp theo đối với phiên bản ISO 9001:2015, Ủy ban kỹ thuật ISO / TC 176 và Ban Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng SC, Tiểu ban SC 2, hệ thống chất lượng, đang đặt nền móng cho thế hệ tiếp theo của các tiêu chuẩn quản lý chất lượng này từ năm 2008.

Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc “Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – Sustainable development, đồng thời cùng với các yếu tố: “Toàn vẹn môi trường – Environmental integrity” và “Công bằng xã hội – Social equity” trở thành nền tảng cơ bản của phát triển bền vững bới 3 yêu tố này.


Hoạt động chứng nhận của bên thứ ba vẫn sẽ là động lực chính trong việc thúc đẩy xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001. Tuy nhiên, hệ thống quản lý chất lượng có thực sự giúp các tổ chức đạt được thành công một cách lâu dài hay không còn quan trọng hơn nhiều.

Nguyên tắc quản lý chất lượng xem xét lại

Cả hai tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 9004 hiện nay được dựa trên một bộ tám nguyên tắc quản lý chất lượng. Chúng được phát triển vào giữa những năm 1990 bởi một nhóm nhỏ các chuyên gia đã quen thuộc với các giáo lý và triết lý về chất lượng lớn “bậc thầy” của thế kỷ trước. Những nguyên tắc này, cùng với một lời giải thích về cách thức tổ chức có thể được hưởng lợi từ các ứng dụng của họ, có sẵn trong các nguyên tắc quản lý tài liệu chất lượng, có thể được tải về miễn phí từ trang web của ISO.

ISO / TC 176 và SC 2, trong sự hợp tác với các đối tác của mình tại SC 1, khái niệm và thuật ngữ, gần đây đã thực hiện một đánh giá đầy đủ về các nguyên tắc quản lý chất lượng. Từ đó, nó được báo cáo rằng họ đã đứng trước thử thách của thời gian, và chỉ có một vài điều chỉnh nhỏ là cần thiết để cập nhật chúng cho các thế hệ tiếp theo của tiêu chuẩn quản lý chất lượng. Xem 7 nguyên tắc của quản lý chất lượng được cập nhật trong Phụ lục A – Nguyên tắc quản lý chất lượng của ISO/CD 9001:2015.

Phiên bản ISO 9001 tiếp theo

Kể từ khi công bố sửa đổi nhỏ đối với tiêu chuẩn ISO 9001 vào năm 2008, SC 2 đã thực hiện nghiên cứu sâu rộng và chuẩn bị cho việc sửa đổi quan trọng tiếp theo (dự kiến ban hành vào tháng 9 năm 2015). Điều này bao gồm các hoạt động như:

    Xây dựng một kế hoạch chiến lược dài hạn cho SC2 và sản phẩm của mình.
    Thực hiệnmột số hội thảomở trong SC2 phiên họp toàn thể bao  tương tác với người sử dụng của tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 9004
    Tham gia vào công việc của các phần điều phối Nhóm ISO /TMB kỹ thuật, nhằm tăng cường sự liên kết của các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO bằng cách phát triển một cấu trúc cao cấp phổ biến, định nghĩa thông thường và một số văn bản thông thường
    Nghiên cứu các xu hướng mới nhất trongquản lý chất lượng, bao gồm cả việc phân tích khái niệmmới mà có thểđược xem xétđể đưa vàocác phiên bảntương lai của tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 9004.
    Phân tích dữ liệu từ một cuộc khảo sát dựa trên web của người sử dụng và người sử dụng tiềm năng của tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 9004, được tiến hành trong 10 ngôn ngữ, với tổng số 11 722 phản hồi từ 122 quốc gia. Kết quả của các hoạt động này, cùng với hệ thống các tiêu chuẩn ISO 9001 đã được hoàn thành tháng 3 năm 2012, chỉ ra rằng trong khi có sự hài lòng vẫn còn đáng kể với phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn, hầu hết mọi người xem xét một phiên bản thích hợp. Điều này là để giữ cho tiêu chuẩn ISO 9001 có liên quan, phản ánh những thay đổi trong môi trường của mình, và đảm bảo nó tiếp tục cung cấp “sự tự tin vào khả năng của tổ chức để luôn cung cấp sản phẩm đáp ứng khách hàng và các yêu cầu luật định và quy định áp dụng”.

     Tại cuộc họp đầu tiên của ISO / TC 176 / SC 2/24 WG, sửa đổi của tiêu chuẩn ISO 9001, ở Bilbao, Tây Ban Nha, tháng tám năm 2012, đề nghị hạng mục mới cho việc sửa đổi các tiêu chuẩn ISO 9001 đã được phát triển, cùng với một thiết kế dự thảo kỹ thuật và kế hoạch dự án. Nhóm cũng phát triển một dự thảo sơ bộ về cách thức tiêu chuẩn mới có thể nhìn sau sự tích hợp của phiên bản hiện tại của tiêu chuẩn ISO 9001 với các văn bản phổ biến từ Annex SL 2013 of the ISO Directives. Tham khảo http://isotc.iso.org/livelink/livelink/open/tc176SC2public

Tiến trình ban hành tiểu chuẩn ISO 9001:2015


 ISO / DIS 9001: 2015 phiên bản với Cấu trúc cấp cao với mười yêu cầu chính

ISO phát triển ISO Guide 83 đã được chấp nhận và xuất bản Phụ lục SL 2013. Các nỗ lực để thống nhất tất cả các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý và tạo ra các cấu trúc thống nhất các tiêu chuẩn là lý do tại sao Phụ lục SL được xuất bản. Tất cả các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý sẽ có cùng một cấu trúc cấp cao (High-level structure (HLS) của Phụ lục SL này theo 10 điều khoản sau đây:
                                                         SO SÁNH CẤU TRÚC
                     ISO 9001: 2015                                                     ISO 9001: 2008


1. Phạm vi                                                                   1. Phạm vi
2. Tài liệu viện dẫn                                                        2. Tài liệu viện dẫn
3. Thuật ngữ và định nghĩa                                            3. Thuật ngữ và định nghĩa
4. Bối cảnh của Tổ chức                                               4. Hệ thống quản lý chất lượng
5. Lãnh đạo                                                                  5. Trách nhiệm của Lãnh đạo
6. Kế hoạch                                                                 6. Quản lý nguồn lực
7. Hỗ trợ                                                                      7. Tạo sản phẩm
8. Điều hành                                                                 8. Đo lường, phân tích và cải tiến
9. Đánh giá hiệu suất
10.Cải tiến

Nguồn Internet

 • Hình 1
 • Hình 2
 • logo1
 • logo2
 • logo3
 • logo4
 • logo5
 • logo6
 • logo7
 • logo8
 • logo9
 • logo10