Tổng số truy cập: 324570
Hôm nayHôm nay7
HỌC TẬP VỀ TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH “DÂN VẬN” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TẠI TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

     Ngày 15/10/1949 Bác Hồ đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự thật. Bác đã chỉ rõ vị trí, tầm quan trọng của công tác dân vận, giải thích dân vận là gì, ai có trách nhiệm làm dân vận và phương pháp dân vận phải như thế nào. Có thể nói, tư tưởng dân vận của Bác Hồ là một hệ thống những quan điểm, phương thức dân vận được thấm nhuần trong cả cuộc đời và trong các tác phẩm của Người.

     Thương yêu nhân dân, thương yêu con người, tin tưởng ở sức mạnh đoàn kết của nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân là quan điểm bao trùm trong toàn bộ tư tưởng Hồ Chí Minh, cơ sở để hình thành tư tưởng về công tác dân vận của Người. Người luôn ý thức dân là quý nhất, là quan trọng hơn hết, dân là gốc của nước.

     Bác Hồ thường xuyên căn dặn các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên phải coi trọng mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng và phải thể hiện tinh thần phụ trách trước nhân dân: “Bao nhiêu cách tổ chức và cách làm việc, đều vì lợi ích của quần chúng, vì cần cho quần chúng. Vì vậy, cách tổ chức và cách làm việc nào không hợp với quần chúng thì ta phải có gan đề nghị lên cấp trên để bỏ đi hoặc sửa lại. Cách nào hợp với quần chúng, quần chúng cần, thì dù chưa có sẵn, ta phải đề nghị lên cấp trên mà đặt ra. Nếu cần làm thì cứ đặt ra, rồi báo cáo sau, miễn là được việc”.Với lòng nhân ái bao la, Chủ tịch Hồ Chí Minh thâm nhập vào quần chúng bằng phong cách thật sự tự nhiên của người cán bộ gần dân, Người thường nhấn mạnh: “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh”.

 

 

 

     Cùng với truyền thống trọng dân, lấy dân là gốc là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc, được Đảng ta kế thừa và phát huy, và là tiền đề để Đảng ta khẳng định vai trò, vị trí của Nhân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

     Ngày nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ truyền thông và các phương tiện truyền thông xã hội thì vai trò làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng; các phương tiện thông tin trực tiếp tác động ngày càng đa dạng, đa chiều, thì công tác dân vận mang vai trò hết sức quan trọng với sự phát triển của cả một dân tộc, một đất nước. Bởi công tác Dân vận kém thì việc gì cũng kém còn Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Dân vận tốt thì giữa Đảng nhà nước và nhân dân mới có sự gắn kết, bền chặt, đồng lòng cùng chí hướng, đất nước mới giàu mạnh, phát triển được.

     Với tinh thần thực hiện xuyên suốt định hướng, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Trung tâm đã luôn chú trọng trong công tác dân vận tại đơn vị. Thông qua các cuộc họp, Trung tâm cũng đã phổ biến các văn bản về thông tin, chính sách, tuyên truyền, giáo dục của Đảng và nhà nước đến toàn thể viên chức và người lao động. Ngoài ra, mỗi viên chức người lao động Trung tâm cũng phải thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận trong các hoạt động ứng xử, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân nhất là đối với bộ phận một cửa.

     Từ đó, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường Chất đã đưa ra một số nội dung  để thực hiện tốt công tác dân vận tại cơ quan như sau:

     Một là, Viên chức, người lao động hiểu được vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, sử dụng có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Củng cố niềm tin của Nhân dân khi đến làm việc tại Trung tâm.

     Hai là, Nâng cao chất lượng, hoạt động giám sát, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

     Ba là, Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tuyên truyền, biểu dương, khuyến khích viên chức người lao động đưa ra các sáng kiến về mô hình công tác dân vận phù hợp tại cơ quan.

     Bốn là, Kịp thời chấn chỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, những hành vi, thái độ nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm đạo đức trong thực thi công vụ, giải quyết công việc chậm trễ.

     Năm là, Thường xuyên tuyên truyền, triển khai thực hiện văn bản của Đảng của cơ quan cấp trên trên về các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận.

     Học tập, làm theo, phong cách dân vận của chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào cuộc sống là hành động thiết thực nhất đối với mỗi viên chức, người lao động tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nâng cao chất lượng dịch vụ đo lường chất lượng tới các khách hàng trong tình hình mới./.

 

Tác giả: Như Quỳnh

 • Hình 1
 • Hình 2
 • logo1
 • logo2
 • logo3
 • logo4
 • logo5
 • logo6
 • logo7
 • logo8
 • logo9
 • logo10