Tổng số truy cập: 324569
Hôm nayHôm nay6
VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG ĐÁNH GIÁ CÔNG NHẬN LẠI VÀ MỞ RỘNG PHẠM VI CÔNG NHẬN ĐỐI VỚI NĂNG LỰC CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 CỦA TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

     

     Từ năm 2010, hoạt động đánh giá chứng nhận của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng là tổ chức công nhận trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá công nhận và giám sát định kỳ năng lực chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng – VICAS 014.

     Theo Thông báo chương trình ngày 8/8/2023, Văn phòng Công nhận Chất lượng đã thực hiện đánh giá tại văn phòng và đánh giá chứng kiến hệ thống quản lý chất lượng theo các chuẩn mực ISO/IEC 17021-1:2015; ISO/IEC 17021-3:2017; IAF MD 1/2/4/5/11/23 và các quy định của VICAS trong các lĩnh vực như trong phụ lục công nhận từ ngày 14-16/8/2023.

 

     Thông qua hoạt động xem xét hồ sơ, tài liệu tại văn phòng và đánh giá chứng kiến tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử Đà Nẵng của các chuyên gia có kinh nghiệm đã giúp cho hoạt động đánh giá chứng nhận của Trung tâm đáp ứng các qui định có liên quan như quản lý và giám sát năng lực chuyên gia, đảm bảo các quy trình đánh giá, thẩm xét hồ sơ và ra quyết định chứng nhận, quản lý rủi ro, hội đồng đảm bảo tính khách quan…

 

     Ngày 12/10/2023, Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã được Văn phòng Công nhận Chất lượng công nhận lại năng lực đánh giá chứng nhận theo tiêu chuẩn TCVN ISO 17021:2015 và TCVN 17021-3:2017 tại quyết định số 1915/QĐ-VPCNCL. (Chi tiết tại đây)

 

     Văn phòng Công nhận Chất lượng là thành viên các Tổ chức Công nhận quốc tế và khu vực như Tổ chức công nhận Châu Á – Thái Bình Dương APAC và Diễn đàn công nhận quốc tế IAF, là Thành viên ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau MLA của PAC và IAF cho chương trình công nhận Tổ chức chứng nhận (VICAS) cho phạm vi chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (QMS). Do đó, việc được Văn phòng Công nhận Chất lượng kiểm soát, công nhận đảm bảo Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được thừa nhận năng lực chứng nhận tại khu vực và quốc tế.

 

Tác giả: Phương Thảo

 • Hình 1
 • Hình 2
 • logo1
 • logo2
 • logo3
 • logo4
 • logo5
 • logo6
 • logo7
 • logo8
 • logo9
 • logo10