Tổng số truy cập: 333282
Hôm nayHôm nay34
KIỂM TRA VIỆC XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001: 2015 TẠI CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NGÃI

    Triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 theo Quyết định số 206/QĐ-SKHCN ngày 02 tháng 10 năm 2023.

       Theo đó, thời gian thực hiện kiểm tra từ ngày 09 tháng 10 đến ngày 03 tháng 11 năm 2023 bao gồm 20 đơn vị hành chính nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi. Nội dung kiểm tra: Việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, với phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan.

 

 

       Quá trình đánh giá, đoàn kiểm tra đã xem xét tính hiệu lực của HTQLCL của các cơ quan hành chính, xác định mức độ phù hợp đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, sự tuân thủ các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật trong phạm vi bao gồm toàn bộ các hoạt động có liên quan đến thủ tục hành chính giải quyết cho tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan được kiểm tra theo thủ tục hành chính hiện hành.

       Kết thúc quá trình kiểm tra, đoàn đã đưa ra các nhận xét, kết luận và yêu cầu cụ thể đối với từng cơ quan hành chính. Đưa ra những điểm không phù hợp cần khắc phục theo yêu cầu bắt buộc của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Bên cạnh đó, đoàn chuyên gia còn gợi ý những điểm cần cải tiến nhằm thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết và xử lý công việc. Đây cũng là cơ hội nhằm hoàn thiện hơn nữa HTQLCL của các đơn vị được kiểm tra.

 

 

       Qua kiểm tra cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vẫn còn một số khó khăn, bất cập. Nhiều cán bộ, công chức làm công tác tham mưu, tổ chức thực hiện và theo dõi, kiểm soát HTQLCL của các cơ quan hành chính là kiêm nhiệm, có sự thay đổi, luân chuyển vị trí công tác trong khi cán bộ, công chức mới chưa có kinh nghiệm và chưa được đào tạo kiến thức về ISO gây ảnh hưởng đến công tác áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL. Tại một số đơn vị, ISO chưa thực sự gắn kết tốt với hoạt động cải cách hành chính, các quy trình xử lý công việc nội bộ của cơ quan còn chưa quy định rõ về thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết của từng bộ phận và chưa liên kết với cơ quan hành chính liên thông xử lý công việc nên còn gặp khó khăn trong việc quy định trách nhiệm của từng bộ phận khi xẩy ra việc xử lý hồ sơ dài hơn so với quy định. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thường xuyên thay đổi, đặc biệt là các lĩnh vực môi trường, đất đai, đầu tư... nên khó khăn trong việc cập nhật, sửa đổi quy trình của HTQLCL. Chưa có chế tài xử lý vi phạm trong công tác xây dựng, áp dụng HTQLCL, nên việc thực hiện các kết luận kiểm tra, đôn đốc của một số đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, triệt để…

       Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng là một trong năm đơn vị trong cả nước được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy phép đánh giá TCVN ISO 9001:2015 cho các đơn vị Hành chính công. Trong nhiều năm qua, với kinh nghiệm và năng lực của mình, Trung tâm đã hỗ trợ tích cực và đạt kết quả tốt cho Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi trong quản lý việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước. Qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động dịch vụ công trên địa bàn.

       Với mục tiêu hướng đến sự hài lòng của khách hàng và với kinh nghiệm, uy tín của mình, hy vọng thời gian tới Trung tâm tiếp tục nhận được sự tin tưởng và phối hợp thực hiện kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các địa phương trong cả nước để cùng góp phần nhỏ vào việc nâng cao hiệu quả của các dịch vụ công, giúp cho người dân thực hiện dịch vụ công nhanh chóng thuận lợi nhất.

 

Tác giả: T.Hai

 • Hình 1
 • Hình 2
 • logo1
 • logo2
 • logo3
 • logo4
 • logo5
 • logo6
 • logo7
 • logo8
 • logo9
 • logo10